நீங்கள் நேர்மையாக சேவை செய்ய வரவேற்கிறீர்கள்.

Q345B seamless square tube

தயாரிப்பு விளக்கம் பிற பரிந்துரைகள்
Q345B seamless square tube is a long steel with a hollow section and no joints on the periphery.திரீல் குணிகள் ஒரு குளிர் பிரிவு உள்ளது மற்றும் பெரிய அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது நீர் சேர்க்கும் குறிப்புகள், அதாவது எண்ணெய், இயல்பான காஸ், காஸசுற்றி தந்தை போன்ற கடுமையான தந்திரை ஒப்பிடும், தண்ணீர் ஒளியாக இருக்கும் போது தீங்கு மற்றும் தீவிரம் சக்தி இது ஒரு வகையான பொருளாதார சுற்றுப் பிரிவு ஸ்டீல், அது கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் மற்றும் மாற்றல் பகுதிகள் உருவாக்குவதில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதாவது எண்ணெகட்டுதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட சட்டம் மற்றும் ஸ்டீல்.
அடுத்தது:Q345B seamless square tube