நீங்கள் நேர்மையாக சேவை செய்ய வரவேற்கிறீர்கள்.

Name

தயாரிப்பு விளக்கம் பிற பரிந்துரைகள்
கால்வென்செய்யப்பட்ட சதுர பைப் ஒரு குளிர் சதுர பிரிவு ஸ்டீல் புள்ளியாகும் ஒரு சதுர பிரிவு வடிவம் மற்றும் அளவு சூடாக்கப்பட்ட அல்லது குளிர் சுருக்கப்பட்ட கால்வின் ஸ்டஅல்லது குளிர் வடிவமைக்கப்பட்ட குளிர் நெருங்கால் தூக்கு முன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பின்னர் சூட்டு காற்று பொ