நீங்கள் நேர்மையாக சேவை செய்ய வரவேற்கிறீர்கள்.

16மின் கடல் முழுமையான சதுரம்

தயாரிப்பு விளக்கம் பிற பரிந்துரைகள்
16மின் கடல்லாத சதுரத்தின் தண்ணீர் என்பது நான்கு மூலைகளுடனும் ஒரு ஸ்டீல் ஸ்டீல் தண்ணீப் குளிர்ச்சியாக வரையப்பட்டுள்ளது மற்றும் கடல் Seamless square pipe between a seamless square pipe and a welded square pipe.திரீல் குறிகள் ஒரு குளிர் பிரிவு உள்ளது மற்றும் பெரிய அளவு குறிகளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது நீர்வெளியீடுகளை செயல்